HOME -> JS_TUTORIAL -> js-08 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 08

Lektionen gennemgår operatorer

Indhold

 

TopIndledning
I samarbejde med variablerne anvender man nogle symboler som kaldes operatorer. Nogle af dem kender du allerede så som addition (+), subtraktion (-), division (/) og multiplikation (*). Foruden disse findes der en lang række af operatorer, som du bliver konfronteret med i det efterfølgende.

 

TopRegnings operatorer
Operator Beskrivelse Eksempel Resultat
+ Addition x=4
x+2
6
- Subtraktion x=4
5-x
1
* Multiplikation x=4
x*5
20
/ Division 20/5
5/2
4
2.5
% Modulus (division remainder)
Viser hvor meget der er til rest!
5%2
20%8
20%2
1
4
0
++ Forøger (Increment) x=4
x++
x=5
-- Formindsker (Decrement) x=4
x--
x=3

 

TopTildelings operatorer
Operator Eksempel Er det samme som
= x=y x=y
+= x+=y x=x+y
-= x-=y x=x-y
*= x*=y x=x*y
/= x/=y x=x/y
%= x%=y x=x%y

 

TopSammenlignings operatorer
Operator Beskrivelse Eksempel
== lige med 4==8 returnerer falsk (false)
!= forskellig fra 4!=8 returnerer sand (true)
> større end 4>8 returnerer falsk (false)
< mindre end 4<8 returnerer sand (true)
>= større end eller lig med 4>=8 returnerer falsk (false)
<= mindre end eller lig med 4<=8 returnerer sand (true)

 

TopLogiske operatorer
Operator Beskrivelse Eksempel
&& og (and) x=8
y=2

(x < 10 && y > 1)

returnerer sand (true)
|| eller (or) x=8
y=2

(x==5 || y==5)

returnerer falsk (false)
! ikke (not) x=8
y=2

!(x==y)

returnerer sand (true)

 

NOTE: Når tal og strenge blandes sammen, bliver resultatet en streng.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top